„Srdce človeka je veľmi podobné moru, má svoje búrky, má svoje prílivy a vo svojich hĺbkach má aj svoje perly.“ — Vincent Van Gogh

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky www.nobinity.com, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Mr.Finance, s.r.o., so sídlom: Galova 76, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 52 223 116,  zapísaná u Okresného súdu Prešov, vložka č. 37747/P, oddiel sro.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi poskytovateľom ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, všetko v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Prevádzkovateľ je len sprostredkovateľom, ktorý obstaráva pre poskytovateľa uzavretie zmlúv prostredníctvom internetovej stránky www.nobinity.com za individuálne dohodnutých podmienok.

Poskytovateľ – dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Poskytovateľ je osoba, ktorá uzatvára zmluvy prostredníctvom internetovej stránky www.nobinity.com.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, hotelov, pobočiek, firmy. 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.nobinity.com, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“. V košíku si zákazník zvolí počet kusov z daného produktu a potvrdí svoj výber kliknutím na tlačidlo „K pokladni“. V pokladni si vyberie, či chce platiť ako registrovaný zákazník, alebo bez registrácie, vyplní fakturačné údaje, dodaciu adresu, spôsob dodania, spôsob platby a potvrdí objednávku.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.nobinity.com sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.nobinity.com, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatvorená v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Cenu tovarov môže predávajúci zmeniť bez predošlého ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien od výrobcov a dodávateľov.

Konečná cena

Je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné…), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Počas akcií, zliav a zvýhodnených ponúk nie je možné zľavy kombinovať. Nie je tiež možné využiť ďalšie zľavy na už zľavnený tovar, pokiaľ nie je pri produktoch uvedené inak.

Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

 • prevodom – na účet IBAN: SK04 0900 0000 0051 5506 2700
 • platobnou kartou

Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje týmito spôsobmi:

 • kuriérskou službou DHL: Termín dodávky alebo odberu tovaru bude oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodania alebo odberu tovaru do 2-3 dní od dátumu potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.

Poplatky za doručenie a balenie tovaru

 • Tovar je doručený bezplatne.
 • Platba prevodom a platobnou kartou je zdarma.

Tovar je počas pracovných dní expedovaný v deň objednávky (pokiaľ je zaevidovaná do 11.00 hod.) alebo nasledujúci deň a bude doručený kuriérom priamo k Vám, na určenú adresu, do 1 pracovného dňa od vyexpedovania zásielky (vo výnimočných prípadoch, alebo v prípade tovaru na objednávku môže byť doručenie dlhšie)

Doručenie tovaru a spôsob platby k objednávkam do Českej republiky

 • Pri nákupe tovaru do ČR  je tovar doručený za poplatok 4,99€.
 • Platba prevodom a platobnou kartou je zdarma.

Tovar do Českej republiky je zasielaný prostredníctvom kuriéra. Doručenie je spravidla 2-3 dni od vyexpedovania zásielky (vo výnimočných prípadoch, alebo v prípade tovaru na objednávku môže byť doručenie dlhšie).

Spôsoby platby:

 1. Bankový prevod – mailom Vám budú zaslané informácie s detailmi k platbe v českých korunách, pričom platba bude uskutočnená na náš český účet (nepôjde teda o zahraničný prevod). Ceny nemeníme kurzom, ale používame platný český cenník. (Ceny v českých korunách sú uvedené pri každom produkte).
 2. Platba kartou – pri tomto spôsobe je suma menená na eurá podľa aktuálneho kurzu banky.

Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovávateľa vecí a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Záruka, záručný list

Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 
Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie a pod.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez závad. Ak treba, aby sa pri užívaní tovaru zachovali osobitné pravidlá, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou vád tovarov, ktoré boli poskytnuté za nižšiu cenu kvôli ich zníženej kvalite)
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • priloženie daňového dokladu (faktúra), ak si zákazník neprial inak.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom ( kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Reklamácia a jej uplatnenie

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len časti veci, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo výmeny kus za kus. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny tovaru za nový, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 6 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 6 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (faktúrou) na adresu predávajúceho:

Mr.Finance s.r.o.
Galova 76
053 04 Spišské Podhradie

email: nobinity@gmail.com

telefon: 0917 842 840

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na nobinity@gmail.com so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota nepresahuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť , vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 8 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedá kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy - vyplnený formulár o odstúpení od zlmuvy -  zašle spotrebiteľ na adresu elektronickej pošty nobinity@gmail.com , alebo na poštovú adresu predávajúceho:

Mr.Finance s.r.o.
Galova 76
053 04 Spišské Podhradie

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z.  spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Zákazník má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickej kamennej predajni, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil základné vlastnosti a funkčnosť tovaru. Pokiaľ opotrebenie tovaru presahuje známky štandardného odskúšania tovaru, resp. nesie známky nosenia, či poškodenia, môže predajca znížiť sumu na vrátenie za tento tovar.

Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.nobinity.com, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške 10 Eur.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), v platnom znení, spolu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovávaním a zhromažďovaním osobných údajov za účelom ekonomického spracovania v databáze prevádzkovateľa po dobu 5 rokov od jeho posledného nákupu. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a kupujúcemu dostupná.

PREČO ZÍSKAVAME, SPRACOVÁVAME A POUŽÍVAME OSOBNÉ ÚDAJE? 

 • Na spracovanie vašich objednávok vrátane dodávky a služieb spojených s objednávkou.
 • Na spracovanie platieb.
 • Na odpovede na vaše otázky a dotazy.
 • Za zaslanie nášho newslettera, pokiaľ ste nám to dali svoj súhlas.
 • Na našom rozhraní je dostupná Žiadosť na uplatnenie práv ohľadom spracúvania osobných údajov, kde si môžete jednoducho uplatniť svoje práva ohľadom spracúvania osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.nobinity.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 18.10.2020.